เอกสารการยื่นขอสินเชื่อ

กลุ่มที่ 1 เอกสารประจำตัวผู้ขอสินเชื่อ

1. สำเนาบัตรประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. หนังสือรับรองการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

กลุ่มที่ 2 เอกสารรับรองกิจการ

1. สำเนาทะเบียนการค้า / เอกสารราชการอื่นๆ

2. สำเนาอาคารที่ตั้งกิจการ / สำเนาเช่ากิจการกรณีที่ตั้งกิจการไม่ตรงกับทะเบียนบ้าน

กลุ่มที่ 3 เอกสารแสดงรายได้กิจการ (พนักงานจะขอตรวจสอบเพื่อประเมิน ณ หน้างาน)

-           สเตทเม้นต์ ย้อนหลัง3-6เดือน

-           บิลเงินสด (ย้อนหลัง)

-           ใบเสร็จรับเงิน (ย้อนหลัง)

-           ใบส่งของ (ย้อนหลัง)

-           ใบส่งของ (ยังไม่รับเงิน-เพื่อแสดงรายรับภายหน้า)

-           ใบวางบิล P/O (ย้อนหลัง)

-           ใบวางบิล P/O (ยังไม่รับเงิน-เพื่อแสดงรายรับภายหน้า)

-           ใบสรุปการขาย

-           อื่นๆ ( ถ้ามีเอกสารต่างๆเพิ่มเติม จะช่วยให้การขอสินเชื่ออนุมัติได้ง่ายขึ้น )