เงื่อนไขการยื่นขอสินเชื่อ

1. นิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย

2. ผู้ยื่นขอจะต้องเป็นเจ้าของกิจการหรือเป็นเจ้าของธุรกิจเท่านั้น

3. กิจการจะต้องอยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ชลบุรี ระยอง จันทบุรี เท่านั้น พนักงานสามารถไปตรวจสอบหน้างานและที่พักอาศัยได้

4. กิจการจะต้องมีทะเบียนการค้า หรือใบประกอบวิชาชีพ หรือเอกสารทางราชการอื่นๆ

5. วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 10,000 - 5,000,000 บาท

 

 

 

ลูกค้าสามารถติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่โดยตรงตามพื้นที่ให้บริการด้านบนเมนู

*เงื่อนไขต่างๆเป็นไปตามที่Business Credit Companyกำหนด*

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และ/หรือ ยกเลิกเงื่อนไขต่างๆ ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง และ/หรือ ยกเลิกดังกล่าวข้างต้นให้ถือเป็นที่สุด